^Powrót na górę
baner

Menu główne

 • Aktualności
 • O przedszkolu
 • Zalety grupy mieszanej wiekowo
 • Oferta
 • Cennik
 • Statut Przedszkola
 • Karta Zgłoszenia
 • Kontakt
 • Galeria

Statut Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” (zwane dalej również „Akademia Malucha” lub „Przedszkole”)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Nazwa Przedszkola Niepublicznego: 

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” Aneta Ślusarczyk

ul. Kopernika 29, 12-160 Wielbark

 

§2

Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

1.ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.)

2.rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty

3.niniejszy Statut nadany przez Organ Prowadzący

4.wpis do ewidencji placówek oświatowych

 

§3

 1. Organem Prowadzącym Przedszkole jest Aneta Ślusarczyk, prowadząca działalność pod nazwą Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”  zamieszkała Wesołowo 31d, 12-160 Wielbark, zwana dalej "Właścicielem Przedszkola".
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Wielbarku, przy ul M. Kopernika 29
 3.  Przedszkole jest placówką, która świadczy opiekę na dziećmi w wieku od 2 roku do 5 lat
 4.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§  4

Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.

§5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 2. Ponadto celem Przedszkole jest:

1)     stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb;

2)     otwartość na każdego, komu zależy na dobrym wychowaniu dziecka, bez względu na przynależność wyznaniową czy wyznawany światopogląd, pod warunkiem, że rodzice podzielają ideał wychowania opartego na ogólnoludzkich wartościach i chrześcijańskiej wizji człowieka;

3)     integralne wychowanie dziecka w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości;

4)     kształcenie osobowości ukierunkowanych na wartości najwyższe – prawda, dobro, piękno, bazując na konkretnych ideałach i wzorach osobowych czerpanych z Biblii, historii, tradycji i współczesności;

5)     wspieranie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych;

6)     podtrzymywanie wartości społecznych, moralnych, religijnych, narodowych, rodzinnych i kulturowych;

7)     integracja rodzin;

8)     udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

9)     przygotowanie dzieci do nauki szkolnej;

10)współpraca przedszkola z innymi instytucjami i organizacjami.

 

 

III. Zakres i sposób wykonywania zadań

§6

  Przedszkole realizuje zadania, w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 

1)     zapewnienie  opieki  i  wspomaganie  rozwoju  dziecka  w  przyjaznym,  bezpiecznym i zdrowym środowisku;

2)     uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

3)     stwarzanie warunków  do  rozwijania samodzielności, dążenia  do osiągania  celów podejmowania  odpowiedzialności  za  siebie  i  za  najbliższe  otoczenie;

4)     rozwijanie wrażliwości moralnej;

5)     kształtowanie  umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia  zjawisk  zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

6)     rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;

7)     rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

8)     zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych.

9)     Ponad to przedszkole współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

10)Poprzez wycieczki krajoznawcze wycieczki do różnych miejsc, organizacji i instytucji, kultywowanie tradycji oraz dyskusje przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej.

11)Przedszkole udziela dzieciom pomocy logopedycznej, psychologicznej i w zakresie korygowania wad postawy organizując zajęcia i konsultacje dla rodziców , nauczycieli ze specjalistami z w/w dziedzin

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

§ 7

Organami Przedszkola są:

1)     Organ prowadzący – Właściciel Przedszkola;

2)     Dyrektor ds. Pedagogicznych

3)     Rada Pedagogiczna

 

§8

 

Do zadań organu prowadzącego należy:

 1. Wszelkie aspekty biznesowe (prowadzenie i rozwój przedszkola)
 2. właściwe utrzymanie obiektu przedszkola oraz zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 3. opieka nad finansami przedszkola,
 4. zapewnienie funduszy i wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do realizacji podstawy programowej i wykonywania zadań statutowych przedszkola;
 5. zapewnienie obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej przedszkola;
 6. nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola
 7. zarządzanie kadrami, w tym zatrudnianie  i zwalnianie pracowników, w porozumieniu z Dyrektorem ds. Pedagogicznych.

 

§ 9

 1. Dyrektor ds. Pedagogicznych kieruje całokształtem pracy Przedszkola we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów i zadań opisanych w § 4 i 5 oraz reprezentuje Przedszkole w kontaktach z jednostkami nadzoru pedagogicznego.

 

 1. Do podstawowych obowiązków Dyrektora ds. Pedagogicznych należy:

1)     stała współpraca z właścicielem Przedszkola

2)     sprawowanie opieki nad wychowankami przedszkola oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki, wychowania i opieki,

3)     przekazywanie informacji do właściciela o stanie technicznym budynków i terenów wokół przedszkola,

4)     opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych Przedszkola – roczny plan pracy, organizację pracy itp.;

5)     pełnienie nadzoru pedagogicznego, ocenianie kadry pedagogicznej oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;

6)     opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) pracowników Przedszkola;

7)     opiniowanie możliwości zatrudnienia kandydatów na pracowników Przedszkola,

8)     nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych;

9)     prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym;

10)organizowanie szkoleń;

11)prowadzenie hospitacji;

12)Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący na dany rok szkolny

13)Wypełnia obowiązki zgodnie z zawartą umową o pracę

 

§10

 1. w przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w  zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
  2. w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor ds. Pedagogicznych.
 3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
- ustalanie organizacji samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola

4.   Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :..................................................................
- organizację pracy zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
- propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Członkowie rady i inni uczestnicy zebrań są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola
 2. Ponadto członek rady pedagogicznej powinien:
  - współtworzyć atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
  - czynnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz komisji, do których został powołany,
  - realizować przyjęte uchwały,
  - składać przed radą sprawozdania z wykonania przydzielonych zadań,
  - stale współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia.

 

§ 11

Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy

 

 

 • § 12

 

 Prawa i obowiązki zatrudnionych osób określają umowy zawarte z personelem Przedszkola, w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

 

 

 

Rozdział V

Organizacja przedszkola

 

 • §13

 

 1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2 – 6 lat.
 2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 01 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.
 3. Opieka nad dziećmi sprawowana jest w godzinach od 5.30 do 17.00 w dni powszednie. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala  rokrocznie Dyrektor Przedszkola.
 4. Dominującą formą zajęć jest zabawa.
 5. Tygodniowy i dzienny  rozkład zajęć dostosowany jest do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.
 6. W celu stworzenia dzieciom środowiska naturalnego, innowacyjnego oraz umożliwienia pracy we własnym tempie i uczenia się dzieci młodszych od starszych, przedszkole prowadzi zajęcia w grupach różnowiekowych.
 7. Działając dla promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego pracowników spółki Swedwood Poland oraz innych pracodawców, w związku z dwuzmianową pracą wielu rodziców, istnieje możliwość dwuzmianowej pracy przedszkola, tj od 5.30 – 22.30.
 8. Zapotrzebowanie na usługi II zmianowej pracy rodzic powinien zgłosić przy podpisaniu umowy z przedszkolem.
 9. Dzienna opieka nad dzieckiem wynosi maksymalnie 9 godzin.
 10. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu oferowane jest wyżywienie;
 11. Wyżywienie dostarczane jest przez firmę cateringową, w porozumieniu z p. dietetyk.
 12. Koszty wyżywienia dziecka są pokrywane przez rodziców/opiekunów.

 

 

         §14

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie i dostarczenie przez Rodziców/ Opiekunów karty zgłoszeniowej dostępnej online na stronie internetowej lub w sekretariacie przedszkola.

 

 

 • § 15

 

1. Dyrektor Przedszkola/ Właściciel zawiera z rodzicami umowę świadczenia usługi  edukacyjnej na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na lata następne w formie pisemnego aneksu.

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Przedszkolu jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia, karty informacyjnej o dziecku, podpisanie umowy, wpłacenie opłaty wpisowej, czesnego za pierwszy miesiąc oraz opłaty za żywienie (jeśli dotyczy).

 

 

§16

 W porozumieniu z Dyrektorem/ Właścicielem rodzic ma możliwość zapisania dziecka na mniejszą ilość godzin

 

§17

 Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z resztą pracowników.

 

§18

 Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

 

§19

W okresie wakacyjnym a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji  nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.

 

 

§20

Praca opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz w oparciu o elementy metody Marii Montessori oraz programy autorskie nauczycieli, zatwierdzone przez radę pedagogiczną.

 

§21

 

Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do placówki uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami rodziców.

 

§22

Ofertę zajęć dodatkowych, czas i trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.

 

 

§23

Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

 

§24

Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno- oświatowymi w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno- kulturalnych.

 

 

§ 25

 Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację społeczności lokalnej.

 

§26

Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

§27

W wakacje letnie Przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych, co nie wpływa na wysokość czesnego. W ramach pobytu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:

 

 

§28

1.  W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez   Rodziców.

 1. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez Rodziców / Opiekunów.
 2. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola.
 3. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje w szczególności koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu i ustalana jest przez Organ Prowadzący wraz z Dyrektorem ds. Pedagogicznych.

 

 

Rozdział VI

Zasady przyjęcia do przedszkola

 

§29

Organ Prowadzący oraz Dyrektor ds. Pedagogicznych opracowuje kryteria oraz zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola. Przy zgłoszeniu większej liczby dzieci Dyrektor decyduje o przyjęciu dzieci w oparciu o opracowane kryteria.

 

§ 30

Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami). Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Przedszkola oraz dzieci pracowników spółki Swedwood Poland o/ Wielbark

 

§31

Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia i wpłaty wpisowego,  czesnego za pierwszy miesiąc oraz po uprzedniej rozmowie z Rodzicami / Opiekunami, a w razie potrzeby po spotkaniu z dzieckiem i przedstawieniu dokumentów o stanie zdrowia dziecka.

 

§32

Dzieci dwuletnie przyjmowane będą pod warunkiem zapewnienia przez rodziców o umiejętności samodzielnego korzystania z toalety.

 

§33

Dyrektor może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do Przedszkola, w szczególności gdy Rodzice / Opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku.

 

§34

Wysokość opłat i sposób uiszczania opłat za zajęcia dodatkowe reguluje umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem a rodzicem/opiekunem.

 

 

 

Rozdział VII

Przyjęcie do przedszkola, skreślenie z listy wychowanków

 

§35

1. Przyjęcie dziecka/i do Przedszkola następuje na podstawie pisemnej umowy  zawartej pomiędzy rodzicami/ opiekunami lub jednym z rodziców dziecka/ opiekuna a Dyrektorem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. „ karty zgłoszenia”, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców/opiekunów zgłaszanego dziecka lub osobę upoważnioną na piśmie przez co najmniej jednego z rodziców/ opiekunów i złożenie jej w Placówce, wpłata wpisowego/czesnego na podane  konto i zawarcie Umowy przyjęcia dziecka do Przedszkola. Nie wykonanie, któryś z wyżej wymienionych warunków w podanych terminach skutkuje skreśleniem dziecka z listy.

2. Rozwiązanie umowy o jakiej mowa,  następuje w przypadkach przewidzianych tą umową.

3. Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron umowy, powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy.

4. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:

- Rodzice / Opiekunowie zalegają z opłatami za 1 miesiąc;

- Zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków Przedszkola;

- Rodzice / Opiekunowie zataili informację o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia prawidłowy proces wychowawczo – dydaktyczny;

- Nastąpi brak współpracy pomiędzy Rodzicami / Opiekunami a personelem dydaktycznym

Przedszkola w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo dydaktycznych.

 

 

 

 

 

 

Wychowankowie przedszkola

 

§36

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

 

 

§ 37

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

1)     pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości, winno wzrastać w poczuciu miłości i zrozumienia;

2)     właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3)     ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4)     poszanowania godności osobistej;

5)     życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

 

 

§ 38

W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich Rodziców / Opiekunów, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.

 

§ 39

Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają Rodzice bądź Opiekunowie na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.

 

§ 40

Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.

 

 

§ 41

1. Do obowiązków dziecka należy:

-  zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i

obowiązujących w grupie przedszkolnej

- szanowanie swojego kolegi oraz wytwory jego pracy;

- dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników

- każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza

wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy / salę zabaw / ogród przedszkolny

- informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych

- poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów

- słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

- szanowanie poglądów i przekonań innych osób;

- staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie Przedszkola;

 

 

 

 

§42

 

Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające postępy może być nagrodzone:

- ustną pochwałą nauczyciela/opiekuna

- listem gratulacyjnym, dyplomem;

 

 

§ 43

Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu

- reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;

- odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;

- odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;

- powtarzanie poprawnego zachowania, w miarę możliwości naprawienie szkody, poniesienie konsekwencji wynikających z niewłaściwego zachowania;

- czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

 

§ 44

W Przedszkolu wyklucza się stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej oraz psychicznej.

 

 

 

Rozdział VIII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§45

1. Nauczycieli zatrudnia Organ Prowadzący  na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno - prawną.

2. Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

3. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna.(np. zlecenia, o dzieło ).

4. Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka.

5.Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzeganie jej postanowień

6. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie spacerów i wycieczek,

7. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

10. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

11. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

12. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

- planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z programem,               

- wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka,

- prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

13. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci. Sposób notowania spostrzeżeń zależy od nauczycieli prowadzących oddział oraz od ustaleń z Dyrektorem ds. Pedagogicznych. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

14. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

15.Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych, ma prawo oczekiwać od rodziców znajomości kierowanych do nich informacji z tym związanych.

16. Nauczyciel dba o warsztat pracy i estetykę pomieszczeń,

17. Nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do przestrzeganie dyscypliny pracy i poleceń Dyrektora Przedszkola, realizacji zaleceń organu prowadzącego i osób kontrolujących.

18. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z Organem Prowadzącym w oparciu o obowiązujące przepisy.

19. Nauczyciele przedszkola posiadają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje określone w odrębnychprzepisach.

20. Personel placówki powinien równieżrespektowaćprzestrzeganie tajemnicy służbowej oraz zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

21. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz odbywanie praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych

 

 

Rozdział IX

Współpraca z rodzicami

 

§47

Przedszkole wymaga od Rodziców/Opiekunów przestrzegania obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki. Dzieci mogą być również odbierane przez dysponujące pisemnym upoważnieniem rodziców lub opiekunów osoby pełnoletnie, które mogą przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo oraz osoby wskazane przez Rodziców / Opiekunów w załączniku  do umowy.

 

 

 

§48

 

Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
Nauczyciel nie może powierzyć dziecka osobie nieznanej, bądź małoletniej.

 

§49

 

Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Nauczycielka nie może powierzyć dziecka osobie nieznanej, bądź małoletniej.

 

§50

 

W chwili, gdy Rodzic / Opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to Rodzic / Opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

 

 

§51

 

Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do Przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko  co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola przez  czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do Przedszkola.

 

§52

 

Nauczyciel podaje leki dziecku jedynie w przypadku chorób przewlekłych na wyraźną i pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzoną pisemnym zaleceniem lekarskim.

 

§53

 

Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela lub nauczyciela pomocniczego i odbierane od pracownika Przedszkola przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka.

 

 

§54

 

Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

 

 

                                                                        §55           

 

Do przedszkola rodzice / opiekunowie przyprowadzają dzieci zdrowe. Nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.

 

W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

 

§56

 

Życzenie rodziców dotyczące zakazu odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone  przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

 

 

§57

 

Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek śledzić bieżące informacje na tablicy ogłoszeń.

 

§58

 

    Rodzice mają prawo do:

 • zapoznania się z planem pracy przedszkola,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 • uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i niepowodzeń;
 • uzyskiwania porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych oraz sposobu udzielania dziecku pomocy w domu
 • uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka;
  wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki oraz przekazywania dyrektorowi wniosków na temat pracy przedszkola
 • przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi nadzorującemu jego pracę.
 • pobytu z dzieckiem w przedszkolu w fazie adaptacji , która trwa nie dłużej niż dwie godziny dziennie przez okres trzech dni, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z dyrektorem placówki.
 • uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci,
 • udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych.
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

 

 

§ 59

Rodzice mają obowiązek:

 • przestrzeganie niniejszego statutu,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty,
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu
 • przyprowadzać i odbierać dziecko w godzinach określonych w karcie zgłoszeniowej, którą wypełnili.
 • informować nauczyciela o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do Przedszkola
 • przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe
 • zgłaszać nauczycielowi/opiekunowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
 • uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Przedszkole

 

 

 

§60

 

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

Rozdział X

Finanse

 

 

§61

Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą:

 • Z opłat wnoszonych przez rodziców
 • Z dotacji budżetu gminy
 • z innych źródeł takich jak np. środków unijnych, festynów.

 

 

§62

 

Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców / Opiekunów dzieci jest ustalana w umowie o opiekę przedszkolną i może być zmieniana co rok. O zmianie wysokości czesnego informuje Organ Prowadzący poprzez informację pisemną wywieszoną na tablicy informacyjnej. W przypadku wywieszenia takiego ogłoszenia nie jest konieczne zawarcie Aneksu do umów pomiędzy Przedszkolem a Rodzicem / Opiekunem.

 

 

§63

 

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:

1. opłata za przedszkole – nie podlegającej zwrotowi w przepadku nieobecności dziecka w przedszkolu

2. opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Zastrzega się iż rodzic/ opiekun informuje o nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 7.30 w dniu nieobecności dziecka.

3. opłaty za zajęcia dodatkowe - nie podlegającej zwrotowi w przepadku nieobecności dziecka w przedszkolu

 

 

§64

 

W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność za okres jednego miesiąca od rezygnacji.

 

 

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 

§65

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§66

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 

§67

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

- Nauczycieli;

- Rodziców / Opiekunów;

- Wychowanków Przedszkola

- Pracowników obsługi i administracji

 

 

§68

 

 Rodzice mają prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z miesięcznym wyprzedzeniem, bez podania przyczyn

 

§69

 

Przedszkole ma prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej  z miesięcznym wyprzedzeniem, szczególnie w przypadku braku porozumienia między rodzicami a Przedszkolem w kluczowych sprawach dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych.

Rozwiązanie umowy przez Przedszkole dokonuje się z zachowaniem następującej procedury: 1) pisemne poinformowanie rodziców; 2) spotkanie z rodzicami; 3) w wypadku braku porozumienia przekazanie pisemnej informacji o rozwiązaniu umowy.

 

 

 

 

§70

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

 

§71

 

Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do prowadzącego placówkę.

 

 

§72

 

Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

 

§73

 

Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, należą do kompetencji Właściciela Przedszkola.

 

 

§74

 

Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na odrębnych zasadach .

 

 

§75

 

Wszelkie regulaminy i inne przepisy wewnętrzne przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.                          

Podstawa prawna uchwalenia Statutu – Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (tekst jednolity Dz.U.             z 1996r. Nr 67,poz. 329 z późniejszymi zmianami

 

 

 

   §76

 Statut wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2013 r.

 

 

 

Copyright © 2013. AKADEMIA MALUCHA Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg